22-11-2021 14:40

Nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik WUOZ w Warszawie Delegatury w Radomiu

 

MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierownik Delegatury

Kierownik WUOZ w Warszawie Delegatury w Radomiu

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:  1

Miejsce wykonywania pracy:

Ulica Żeromskiego 53,
26-610 Radom

 

                                        Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizowanie i odpowiadanie za prawidłowe funkcjonowanie Delegatury w Radomiu,
 • Wydawanie decyzji, postanowień, zaświadczeń w sprawach dot. ochrony zabytków znajdujących
  się na terenach gmin wg właściwości Delegatury z upoważnienia MWKZ,
 • Realizuje zadania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w celu właściwego zarządzania podległymi pracownikami,
 • Nadzoruje oraz organizuje pracę podległych pracowników, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,
 • Koordynuje prowadzenie spraw kadrowych pracowników delegatury w szczególności opracowania zakresu obowiązków, opisów stanowisk, przestrzegania dyscypliny pracy, w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacja zadań,
 • Nadzoruje przygotowanie dokumentacji m. in. protokołów, wpisów do dziennika budowy, zaleceń pokontrolnych, w celu dokonania stosownych zapisów w karcie zabytku,
 • Nadzoruje i prowadzi działania kontrolne dotyczące zabytków archeologicznych, ruchomych i nieruchomych, w celu określenia ich stanu zachowania lub zgodności podejmowanych przy zabytku działań z ustalonymi wymogami,
 • Współpracuje z administracją publiczną, organizacjami pozarządowymi oraz innymi jednostkami,
  w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania delegatury,
 • Nadzoruje przygotowanie i realizację rocznych planów pracy delegatury oraz składa sprawozdanie Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i Zastępcy Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z ich realizacji, w celu przekazania aktualnych informacji
  o bieżącej pracy jednostki,
 • Opiniuje wnioski o dotacji w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych,
  w celu prawidłowego wydatkowania środków administracji rządowej i samorządowej,
 • Współpraca z innymi organami administracji publicznej, stowarzyszeniami, związkami i innymi
  w sprawach ochrony zabytków,
 • Sporządzanie sprawozdań kwartalnych i rocznych z działalności Delegatury,
 • Przygotowywanie propozycji dla MWKZ do planów finansowania i ochrony zabytków
  i opieki nad zabytkami.

 

Warunki pracy:

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem, reprezentowanie urzędu
  na zewnątrz,
 • Praca pod presją czasu, w stresie,
 • Praca na wysokościach powyżej 3 metrów,

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

Niezbędne:

 • wykształcenie : architektura, budownictwo, historia sztuki, konserwatorstwo, archeologia, gospodarka przestrzenna oraz studia podyplomowe lub doktorat z zakresu ochrony zabytków,
 • doświadczenie: 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków,
 • Znajomość i umiejętność stosowania przepisów, ustaw:

- o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi,

- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- o gospodarce nieruchomościami,

- o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,

- kodeks postępowania administracyjnego,

- o ochronie danych osobowych,

- o opłacie skarbowej,

- o służbie cywilnej.

 • Umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office),
 • Kompetencje kierownicze:

- myślenie strategiczne i planowanie,

- skuteczna komunikacja,

- zarządzania zasobami,

- skuteczne negocjacje,

- podejmowanie decyzji odpowiedzialność.

 

Dodatkowe:

 • Mile widziany dodatkowy język obcy w stopniu komunikatywnym (B1/B2),
 • 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku w administracji publicznej.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  do celów rekrutacji
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie obywatelstwa polskiego
  lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe,

 

 

Termin składania dokumentów:

27 grudnia 2021 rok

 

Miejsce składania dokumentów:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie.

Ulica Nowy świat 18/20,

00-373 Warszawa

W zamkniętej kopercie z dopiskiem: Wydział Obsługi Urzędu – Rekrutacja Radom

 

Inne informacje:

Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata.  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Jednocześnie informujemy, że możliwość zatrudnienia wybranej osoby w drodze konkursu jest możliwa po zatwierdzeniu kandydatury przez Konserwatora Generalnego.

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Nabór kandydatów na stanowisko: Kierownik WUOZ w Warszawie Delegatury w Radomiu
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył Helpdesk
Data na dokumencie 22-11-2021
Data publikacji 22-11-2021 14:40
Rejestr zmian dokumentu