31-03-2017 11:41

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 31-03-2017 11:41. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Struktura organizacyjna

WYDZIAŁ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH (WN)

1) prowadzenie postępowań w sprawie pozwoleń i zaleceń konserwatorskich przewidzianych ustawą, o której mowa w § 2 pkt 1;

2) prowadzenie postępowań, przygotowywanie opinii i uzgodnień wynikających ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy prawo budowlane;

3) przygotowywanie materiałów do nakazów konserwatorskich;

4) prowadzenie inspekcji obiektów, w których prowadzone są prace konserwatorskie i rewaloryzacyjne, w celu stwierdzenia zgodności tych prac z zatwierdzoną dokumentacją i wydanym pozwoleniem, oraz potwierdzenie zakresu wykonanych prac w stosunku do wysokości dofinansowania, w przypadku obiektów objętych dofinansowaniem i sporządzenie protokołów odbioru;

5) prowadzenie inspekcji zabytków w celu sprawdzenia stanu ich zachowania, sposobu użytkowania, stanu prawno-własnościowego obiektów w ich historycznych granicach – czynności te potwierdzane są notatką służbową lub protokołem;

6) przygotowanie wystąpień do właściwych organów  administracji rządowej i samorządowej dotyczących wszczęcia postępowania administracyjnego;

7) zgłaszanie do wydziału dokumentacji i rejestru zabytków wniosków i uwag w odniesieniu do prowadzonych ewidencji oraz rejestru zabytków;

8) współpraca z wydziałem do spraw zagospodarowania przestrzennego w zakresie przygotowania wniosków dotyczących problematyki ochrony zabytków a w szczególności do uwzględnienia w studiach uwarunkowań i kierunków rozwoju oraz planach zagospodarowania przestrzennego;

9) przygotowywanie projektów zezwoleń na sprzedaż, zamianę, darowiznę lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także na wnoszenie tych nieruchomości jako wkładów niepieniężnych do spółek lub na dokonanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru;

10) współpraca z rzeczoznawcami powołanymi przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, Narodowym Instytutem Dziedzictwa oraz innymi instytucjami w sprawach ochrony zabytków nieruchomych;

11) udzielanie informacji właścicielom zabytków w zakresie podejmowanych działań przy zabytkach w celu ich ochrony, współdziałanie z osobami prawnymi i fizycznymi oraz organizacjami podejmującymi problemy ochrony dziedzictwa kulturowego;

12) prowadzenie postępowań i przygotowywanie projektów decyzji w sprawie usunięcia, adaptacji i wykonania zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów znajdujących się na terenach wpisanych do rejestru zabytków ;

13) opiniowanie projektów rewaloryzacji zabytkowych parków i ogrodów oraz zamierzeń inwestycyjnych na terenach zieleni wpisanej do rejestru zabytków we współpracy z inspektorami Urzędu;

14) rozpatrywanie interwencji i wniosków dotyczących ochrony zieleni;

15) współpraca z jednostkami Lasów Państwowych w sprawach dotyczących gospodarki leśnej w lasach wpisanych do rejestru zabytków oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska (Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody) w sprawach związanych z  pomnikami przyrody;

16) sprawowanie nadzoru nad pracami konserwatorskimi i innymi działaniami przy zabytkowej zieleni oraz występowanie o wymierzenie kar administracyjnych w przypadku zniszczenia zieleni wpisanej do rejestru zabytków;

17) udzielanie wyjaśnień i porad w zakresie prawidłowego utrzymania i opieki nad zabytkami;

18) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

 

WYDZIAŁ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH (WA)

1) prowadzenie interwencji konserwatorskich poprzez :

a) prowadzenie nadzoru konserwatorskiego nad badaniami archeologicznymi,

b) zabezpieczenie znalezisk,

c) planowanie ratowniczych badań archeologicznych,

d) prowadzenie prac ratowniczych;

2) zgłaszanie do wydziału dokumentacji zabytków i rejestru zabytków potrzeb dotyczących wpisania archeologicznego zabytku nieruchomego do rejestru zabytków;

3) opiniowanie planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacji projektowych i projektów decyzji o warunkach zagospodarowania terenu;

4) udostępnianie materiałów i wniosków do studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego;

5) prowadzenie oględzin terenowych zabytków archeologicznych pod kątem stanu ich zachowania i występujących zagrożeń, potwierdzane notatką służbową lub protokołem;

6) przygotowanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych dotyczących ochrony zabytków archeologicznych;

7) współpraca z  instytucjami naukowo - badawczymi, konserwatorskimi i innymi realizującymi badania i prace z  zakresu archeologii;

8) gromadzenie dokumentacji z badań archeologicznych, przekazywanie ruchomych zabytków archeologicznych do zbiorów muzeów i innych jednostek organizacyjnych;

9) opracowanie rocznych i wieloletnich planów merytorycznych i finansowych  z działalności;

10) współdziałanie z osobami prawnymi i fizycznymi oraz stowarzyszeniami podejmującymi problemy ochrony dziedzictwa kulturowego w zakresie zabytków archeologicznych;

11) współpraca z rzeczoznawcami powołanymi przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;

12)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

 

WYDZIAŁ REJESTRU ZABYTKÓW I DOKUMENTACJI ZABYTKÓW (WD)

1)  prowadzenie rejestru i ewidencji zabytków województwa;

2) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie  wpisu do rejestru zabytków, postępowań wyjaśniających zakres ochrony konserwatorskiej i przygotowywanie na potrzeby tych postępowań odpowiednio projektów pism, postanowień i decyzji;

3) prowadzenie ksiąg rejestru zabytków województwa nieruchomych, ruchomych i archeologicznych (A, B, C);

4) prowadzenie wykazów zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych (A, B, C) odzwierciedlających stan faktyczny i prawny zabytku w ramach otwartego zasobu zabytków wpisanych do rejestru zabytków oraz włączonych do ewidencji zabytków województwa;

5) przygotowywanie projektów pism w trybie dostępu do informacji publicznej w oparciu o prowadzony rejestr i ewidencję zabytków województwa, z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych i danych osobowych;

6) przygotowywanie projektów zaświadczeń w oparciu o prowadzony rejestr i ewidencję zabytków województwa;

7) przygotowanie projektów wniosków w celu ujawnienia wpisu zabytku nieruchomego lub jego części do rejestru zabytków w księdze wieczystej oraz z katastrze nieruchomości;

8) przygotowanie projektów wniosków w celu ujawnienia wpisu zabytku nieruchomego lub jego części do rejestru zabytków w wojewódzkim dzienniku urzędowym;

9) opiniowanie projektów gminnych, powiatowych i wojewódzkich programów opieki nad zabytkami;

10) opiniowanie projektów parków kulturowych oraz wniosków intencyjnych w sprawie uznania zabytku za pomnik historii;

11) opiniowanie gminnych ewidencji zabytków nieruchomych w celu potwierdzenia ich merytorycznej poprawności;

12) prowadzenie biblioteki urzędu;

13) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

 

STANOWISKO DO SPRAW ZABYTKÓW RUCHOMYCH I WYWOZU (SRW)

1) prowadzenie oględzin zabytków ruchomych;

2) prowadzenie inspekcji zabytków ruchomych w miejscu ich przechowywania w celu stwierdzenia stanu ich zachowania oraz prawidłowości przechowywania obiektów, potwierdzane notatką służbową lub protokołem inspekcji;

3) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie przewidzianych ustawą, o której mowa w § 2 pkt 1 w odniesieniu do zabytków ruchomych, w tym przygotowywanie zaleceń i opinii;

4) obsługa komisji konserwatorskich oceniających zakres i prawidłowość prowadzonych prac konserwatorskich, szczególnie w przypadku prac dofinansowywanych z budżetu państwa lub innych źródeł;

5) przygotowywanie projektów zaświadczeń stwierdzających, że przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz zagranice;

6) współdziałanie z właścicielami zabytków ruchomych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami ruchomymi;

7) współpraca z wydziałem rejestru i dokumentacji zabytków w zakresie prowadzonych postępowań w sprawie wpisu do rejestru zabytków ruchomych, oraz włączenia zabytków ruchomych do ewidencji ;

8) współdziałanie z osobami prawnymi, fizycznymi, instytucjami naukowo - badawczymi, oraz organizacjami podejmującymi problemy ochrony dziedzictwa kulturowego;

9) opracowywanie wytycznych konserwatorskich dotyczących zabytków ruchomych;

10) prowadzenie dokumentacji i uzupełnianie informacji o stanie zachowania zabytków ruchomych;

11) współpraca z rzeczoznawcami powołanymi przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego;

12) współpraca z organami  administracji celnej w sprawach dotyczących wywozu i przywozu zabytków ruchomych;

13) udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące wywozu zabytków ruchomych za granice;

14) zatwierdzanie kosztorysów przedkładanych w celu uzyskania dotacji zgodnie ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

15) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

 

WYDZIAŁ KONTROLI DO SPRAW ZABYTKÓW (WK)

1) kontrola przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w zakresie określonym ustawą, o której mowa w § 2 pkt 1;

2) tworzenie planów kontroli na podstawie wniosków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, innych  wydziałów  urzędu i samodzielnych stanowisk pracy z przekazanymi w załączeniu materiałami w sprawach zgłaszanych do kontroli;

3) sprawdzanie zgodności wszelkich działań podejmowanych przy zabytkach wpisanych do rejestru oraz prowadzonych badań archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją;

4) dokonywanie wpisów do dziennika budowy;

5) współpraca z Powiatowymi Inspektorami  Nadzoru Budowlanego;

6) kierowanie odpowiednio do policji, prokuratury albo sądu zawiadomień o podejrzeniu  popełnienia przestępstwa lub wykroczenia;

7) udział w postępowaniach przed sądami i organami ścigania, w sprawach ochrony zabytków;

8) przyjmowanie sprawozdań z kontroli przeprowadzanych przez Delegatury;

9) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych pozyskanych przez wydział w związku z prowadzonymi zadaniami;

10) prowadzenie egzekucji administracyjnej;

11) zatwierdzanie kosztorysów przedkładanych w celu uzyskania dotacji zgodnie ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

STANOWISK0 DO SPRAW PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (IP)

1)   przygotowywanie projektów odpowiedzi na zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;

2)   przygotowywanie projektów uzgodnień projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i ich zmian;

3)   przygotowywanie projektów odpowiedzi na zawiadomienia o przystąpieniu do sporządzenia projektów studiów uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian;

4)   przygotowywanie projektów opinii do projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin i ich zmian;

5)   udzielanie sporządzającym oraz projektantom wyjaśnień i udostępnianie posiadanych materiałów związanych z przygotowaniem ww. projektów miejscowych planów i studiów;

6)   gromadzenie dokumentacji związanej z prowadzonymi postępowaniami, prowadzenie wykazu uzgodnień;

7)   opracowywanie przygotowywanie we współpracy z innymi organizacyjnymi komórkami Urzędu  projektów opinii dotyczących projektów parków kulturowych;

8)   opracowanie projektów wniosków związanych z aktualizacją planu województwa mazowieckiego;

9)   współpraca z samodzielnymi stanowiskami i wydziałami Urzędu;

10) współpraca z samorządem terytorialnym;

11) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

 

STANOWISKA DO SPRAW OCHRONY ZABYTKÓW NA WYPADEK KONFLIKTU ZBROJNEGO I SYTUACJI KRYZYSOWYCH (SK)

1) opracowywanie i aktualizacja planów ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego, sytuacji kryzysowych i ewakuacji zabytków województwa;

2) opracowanie zasad organizacji ochrony i zabezpieczenia zabytków nieruchomych przez osoby prawne i fizyczne mające ustawowy obowiązek wykonywania tych zadań;

3) przygotowanie dla potrzeb Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków stosownych dokumentów wynikających z zadań, o których mowa w pkt 1;

4) uzgadnianie planów  ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, sporządzanych odpowiednio do przewidywanych i realnych zagrożeń, w szczególności na wypadek: pożaru; powodzi, ulewy lub zalania z innych przyczyn; wichury, katastrofy budowlanej, awarii technicznej, chemicznej; demonstracji i rozruchów ulicznych, rabunku lub aktu wandalizmu; ataku terrorystycznego; konfliktu zbrojnego;

5) współpraca z wydziałami Urzędu;

6) zapewnienie ochrony części planów ochrony zabytków zawierających informacje, których ujawnienie mogłoby przynieść szkodę chronionym zabytkom, w tym zwłaszcza dane dotyczące organizacji ochrony zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa narodowego, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

7) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym ich ochrony fizycznej;

8) zapewnienie ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w których są wytwarzane, przetwarzane, przechowywane lub przekazywane informacje niejawne;

9) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji;

10) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;

11) opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej i nadzorowanie jego realizacji;

12) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.

 

WYDZIAŁ BUDŻETU I  FINANSÓW (WF)

1) planowanie części budżetu państwa w dziale 921 - kultura i ochrona dziedzictwa    narodowego;

2) przygotowanie propozycji i opracowanie projektów zmian w budżecie Wojewody w odniesieniu do części budżetu realizowanego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w bieżącym roku obrachunkowym;

3) sporządzanie okresowych sprawozdań  finansowych i analiz budżetowych z przydzielonych z budżetu lub pozabudżetowych środków oraz sprawozdań statystycznych;

4) rozpatrywanie i realizacja pod względem finansowym wniosków o dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych oraz rozliczanie przyznanych dotacji;

5) prowadzenie ksiąg rachunkowych Urzędu;

6) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych pracowników Urzędu;

7) obsługa kasowa Urzędu i  realizacja zleceń bezgotówkowych, obsługa elektronicznych systemów kasowych;

8) obsługa finansowa Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków;

9)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

 

WYDZIAŁ  KADR, ORGANIZACJI I ADMINISTRACJI (WO)

1) prowadzenie spraw administracyjno – gospodarczych Urzędu;

2) prowadzenie sekretariatu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

3) prowadzenie kancelarii;

4) prowadzenie spraw kadrowych Urzędu, przeprowadzenie postępowań rekrutacyjnych;

5) prowadzenie spraw socjalnych pracowników, współpraca z Komisją Socjalną powołaną przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

6) prowadzenie spraw z zakresu przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa  przeciwpożarowego;

7) prowadzenie obsługi interesantów oraz przyjmowanie skarg i wniosków skierowanych do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, prowadzenie centralnego rejestru skarg i wniosków;

8) prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych;

9) obsługa administracyjna Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków;

10) zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych.

 

STANOWISKO DO SPRAW PRAWNEJ OCHRONY ZABYTKÓW (SP)

1) sporządzanie opinii i udzielanie odpowiedzi na zapytania prawne;

2) opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych;

3) przygotowywanie skarg do sądów administracyjnych;

4) przygotowywanie odpowiedzi na skargi kierowane do sądu administracyjnego;

5) występowanie w imieniu Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed sądami i innymi organami orzekającymi;

6) udział w konferencjach dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;

7) sporządzanie opinii prawnych w zakresie zgodności wydawanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków decyzji, postanowień i zarządzeń;

8) przygotowywanie i opiniowanie projektów porozumień i aneksów do tych porozumień przekazujących kompetencje Wojewody w dziedzinie ochrony zabytków wykonywanych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

9) przygotowywanie sprawozdań z działalności Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

10) przygotowywanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników urzędu i delegatur Urzędu;

11) przygotowywanie wzorów pism dla poszczególnych wydziałów Urzędu;

12) sporządzanie protokołów z posiedzeń Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków;

13) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

 

STANOWISK0 DO SPRAW INFORMATYCZNYCH (SI)

1) obsługa specjalistycznego oprogramowania użytkowanego przez Urząd;

2) nadzorowanie prawidłowe funkcjonowanie i zawartości serwisów, stron internetowych Urzędu i BIP w szczególności, dokonuje ich bieżącej aktualizacji;

3) zarządzanie pocztą, domenami urzędu;

4) administrowanie: serwerami urzędu, siecią teleinformatyczną, innymi urządzeniami sieciowymi, w tym prowadzi dzienniki administratora;

5) koordynacja, projektowanie i wdrażanie kompleksowych rozwiązań, w zakresie projektów informatycznych;

6) realizacja zleconych projektów informatycznych;

7) w razie zaistnienia potrzeby współpraca z firmami informatycznymi w celu realizacji projektów związanych z dziedziną IT;

8) kontrola sprawności technicznej i właściwej eksploatacji sprzętu teleinformatycznego;

9) dokonywanie napraw bieżących sprzętu teleinformatycznego lub podejmuje inne kroki zmierzające do usunięcia usterki;

10) prowadzenie bieżącej konserwacji i aktualizacja posiadanego oprogramowania użytkowego, narzędziowego oraz systemów operacyjnych, w tym prowadzenie ewidencji posiadanych licencji i sprzętu IT (w tym teleinformatycznego);

11) instalowanie nowego oprogramowania i dokonywanie konfiguracji sprzętu teleinformatycznego;

12) nadawanie /odbieranie uprawnienia IT na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

13) prowadzenie szkolenia dla pracowników urzędu w zakresie sprzętu i oprogramowania IT;

14) dokonywanie działań zmierzających do zabezpieczenia i ochrony antywirusowej zasobów informatycznych urzędu;

15) dokonywanie działań zmierzających do archiwizowania i zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania danych (backupy);

16) przygotowywanie i przedkładanie Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wniosków zawierających propozycje optymalnego doboru sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu;

17) planowanie i dokonywanie zakupów sprzętowych dla Urzędu, oraz prowadzi ich ewidencję;

18) monitorowanie rynku IT w celu aktualizacji posiadanego oprogramowania i sprzętu;

19) współpraca z innymi urzędami w zakresie projektów IT;

20) opiniowanie systemów IT i ocena ich przydatności w funkcjonowaniu Urzędu;

21) zapewnienie ochrony informacji niejawnych.

 

STANOWISKO DO SPRAW ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO (SA)

1) stała współpraca z komórkami organizacyjnymi  Urzędu w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją;

2) stała współpraca z Archiwum Państwowym m. st. Warszawy w przedmiocie konsultacji dotyczących prawidłowego funkcjonowania archiwum zakładowego;

3) koordynacja czynności w zakresie instrukcji kancelaryjnej;

4) przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu;

5) przechowywanie i zabezpieczanie przejętej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji;

6) przeprowadzanie skontrum dokumentacji;

7) porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym;

8) udostępnianie przechowywanej dokumentacji;

9) wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej;

10) przeprowadzanie kwerend archiwalnych;

11) przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne do właściwego Archiwum Państwowego;

12) inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu, po uzyskaniu stosownego zezwolenia Archiwum Państwowego m. st. Warszawy;

13) sporządzanie rocznych harmonogramów pracy archiwum zakładowego, uwzględniających ilość dokumentacji do przejęcia, uporządkowania, poddania ekspertyzie (kat. „BE”), przekazania do Archiwum Państwowego m. st. Warszawy (kat. „A”), przy czym  czynności kwalifikacyjne sporządzane są komisyjnie przy udziale pracownika archiwum oraz dwojga przedstawicieli danej komórki organizacyjnej, która dokumentację wytworzyła; w przypadku samodzielnych stanowisk rolę trzeciego członka komisji pełni wyznaczony pracownik Wydziału kadr, organizacji i administracji;

14) sporządzanie sprawozdań z rocznej działalności archiwum zakładowego z uwzględnieniem ilości dokumentacji przejętej z poszczególnych komórek organizacyjnych, dokumentacji udostępnionej i wypożyczonej, materiałów niearchiwalnych podlegających brakowaniu oraz materiałów archiwalnych przekazanych do właściwego Archiwum Państwowego;

15) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

2. Koordynację realizacji zadań dotyczących gromadzenia i przechowywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej wytworzonej w czasie działalności Urzędu na obszarze jego działania, oraz nadzór merytoryczny nad działalnością archiwum zakładowego w Delegaturach Urzędu - sprawuje pracownik archiwum zakładowego Urzędu w Warszawie.

3. Zadania archiwum zakładowego w Delegaturach Urzędu realizuje wskazany przez Kierownika Delegatury przeszkolony w tym zakresie, pracownik delegatury.

4. Harmonogram, o którym mowa w ust. 1 pkt 10  pracownik archiwum zakładowego Urzędu w Warszawie składa Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, oraz kierownikowi Wydziału kadr, organizacji i administracji  w terminie do dnia 15 lutego danego roku kalendarzowego.

5. Sprawozdanie,  o którym mowa w ust. 1 pkt 11 pracownik archiwum zakładowego Urzędu w Warszawie składa Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, oraz kierownikowi Wydziału Organizacyjno –Administracyjnego, a także przesyła do wiadomości Archiwum Państwowego m. st. Warszawy w terminie do dnia 31 marca danego roku kalendarzowego.

6. W sprawozdaniu,  o którym mowa w ust. 5, umieszczane są dane opracowane przez pracownika archiwum zakładowego Urzędu w Warszawie, oraz pracowników wskazanych w ust. 3.

 

STANOWISKO RZECZNIK PRASOWY (SR)

1) obsługa medialna  i kształtowanie wizerunku Urzędu;

2) przygotowywanie informacji prasowych na temat funkcjonowania Urzędu oraz stanu ochrony zabytków na terenie województwa mazowieckiego w celu rozpowszechniania wiedzy o zabytkach;

3) udzielanie wywiadów radiowych telewizyjnych i prasowych  w celu przedstawienia stanowiska Urzędu w sprawach dotyczących ochrony zabytków;

4) udział w tworzeniu strony internetowej w celu dostarczania aktualnych informacji o strukturze i pracy Urzędu;

5) przygotowywanie tekstów sprostowań artykułów prasowych  w celu ich  zamieszczenia w prasie;

6) prezentowanie, opracowywanie i realizacja programów promujących zabytki Mazowsza;

7) przygotowywanie konferencji prasowych i koordynacja ich przebiegu;

8) przygotowywanie szkoleń, publikacji, konkursów o zabytkach i koordynacja ich przebiegu;

9) współpraca z innymi urzędami,  instytucjami, związkami wyznaniowymi oraz stowarzyszeniami a także osobami fizycznymi i prawnymi w celu wymiany informacji;

10) współpraca z innymi stanowiskami pracy w zakresie wymiany informacji;

11) współuczestnictwo w tworzeniu opracowań raportów baz  danych, w celu aktualizacji informacji o obiektach zabytkowych;

12) realizacja innych zadań zleconych przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków;

13) zapewnienie ochrony informacji niejawnych i danych osobowych.

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Struktura organizacyjna
Podmiot udostępniający informację Wydzial Organizacyjno-administracyjny
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył Helpdesk
Data na dokumencie 11-10-2021
Data publikacji 31-03-2017 11:41