31-03-2017 11:59

Dotacje

Informacja dotycząca przyznawania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 

Kto może ubiegać się o przyznanie dotacji celowej?

O przyznanie dotacji celowej może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna (np.: fundacja, stowarzyszenie, związek wyznaniowy, wspólnota mieszkaniowa), będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku albo jednostka organizacyjna posiadająca zabytek w trwałym zarządzie.

Na jaki cel dotacja może zostać udzielona?

 1. Sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie
  w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien
  i rur spustowych;
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe
  i przynależności;
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;
 14. Uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7–15;
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej
  i odgromowej.

Wyłącznie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

W jaki sposób ubiegać się o przyznanie dotacji?

Wnioski należy składać osobiście lub listownie na adres:

 1. Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa (Warszawa - miasto na prawach powiatu, oraz powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, pruszkowski, piaseczyński, warszawski – zachodni, wołomiński, żyrardowski);
 2. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ciechnowie, ul. Strażacka 6, 06-400 Ciechanów (powiaty: ciechanowski, mławski, płoński, pułtuski, żuromiński)
 3. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Ostrołęce, ul. Kościuszki 16, 07-400 Ostrołęka (powiaty: makowski, ostrołęcki, ostrowski, przasnyski, wyszkowski oraz Ostrołęka – miasto na prawach powiatu);
 4. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Płocku, ul. Zduńska 13A, 09-400 Płock (powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, Płock – miasto na prawach powiatu);
 5. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom (powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński, Radom – miasto na prawach powiatu);
 6. WUOZ w Warszawie, Delegatura w Siedlcach, ul. Bema 4A, 08-110 Siedlce (powiaty: garwoliński, łosicki, miński mazowiecki, siedlecki, sokołowskim węgrowski, Siedlce – miasto na prawach powiatu);

 

Jaki jest termin składania wniosków?

 1. do 28 lutego roku, w którym składa się wniosek na dotacje
  w przypadku kiedy dotacja ma być udzielona na prace przy zabytku, które zostaną przeprowadzone;
 2. do 30 czerwca roku, w którym składa się wniosek na dotacje na prace przy zabytku, które zostały przeprowadzone w okresie  3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data osobistego złożenia w WUOZ w lub delegaturze, a w przypadku przekazania listem, data dzienna stempla pocztowego.

                                         Co w szczególności uznaje się za błędy formalne wniosku?

 1. Złożenie wniosku dotyczącego obiektu nie wpisanego do rejestru zabytków lub nie wyszczególnionego w decyzji wpisującej zespół obiektów (ruchomych lub nieruchomych) do rejestru zabytków województwa mazowieckiego;
 2. Złożenie wniosku przez podmiot nie uprawniony lub niedołączenie aktualnych dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania zabytkiem;
 3. Brak oświadczenia współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na wystąpienie
  z wnioskiem o udzielenie dofinansowania (dotyczy współwłasności);
 4. Niekompletne lub nieprawidłowe wypełnienie jakiegokolwiek pola
  w formularzu wniosku;
 5. Brak wymaganego załącznika do wniosku lub załącznik nieaktualny lub obarczony błędami;
 6. Brak uwierzytelnionych kopii dokumentów, w tym nieopieczętowanie
  i nieopisanie załączników za zgodność z oryginałem i brak daty uwierzytelnienia;
 7. Brak pieczęci instytucji lub podpisów osób upoważnionych pod wnioskiem i na załącznikach;
 8. Brak autoryzacji kosztorysu przez osoby uprawnione;
 9. Brak przedmiaru robót przy kosztorysie wstępnym (inwestorskim);
 10. Niezgodność z zakresem zadań kwalifikowanych wymienionych w zarządzeniu i art. 77 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 11. Przekroczenie limitu trzech wniosków określonych w § 4 ust. 4 regulaminu;
 12. Złożenie wniosku po terminie.

Jakie przepisy regulują przyznawanie dotacji?

 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.
  z 2017 r., poz. 2187);
 2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia
  2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. poz. 1674);

INFORMACJA W SPRAWIE DOTACJI - WAŻNE

          Dotyczy wykazu załączników do wniosku na prace, które zostaną przeprowadzone w roku,
          w którym dofinansowanie ma zostać udzielone:

  Zatwierdzony przez MWKZ kosztorys ofertowy prac podpisany przez wykonawcę kosztorysu oraz osobę upoważnioną do reprezentowania lub kosztorys inwestorski dla wnioskodawców, którzy są zobligowani do wyłonienia wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, należy złożyć w urzędzie nie później niż do dnia 15 kwietnia roku, w którym został złożony wniosek.

 

Regulamin
Wniosek o udzielenie dotacji
Wzór umowy na przyszłe prace
Wzór umowy na prace wykonane
Zarządzenie

WYKAZ WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI CELOWEJ W 2018 R. (PRACE PRZYSZŁE) SPEŁNIAJĄCE WYMAGANIA FORMALNE

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI CELOWYCH W 2018 R. (PRACE PRZYSZŁE)

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył: 
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
Opublikował:
Damian Kozłowski

Data wytworzenia: 2018.01.23

Data publikacji:  2018.01.24

Data aktualizacji

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Dotacje
Podmiot udostępniający informację Samodzielne stanowisko ds. zabytków ruchomych
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 20-11-2009
Data publikacji 31-03-2017 11:59