31-03-2017 11:53

Kompetencje

Kompetencje MWKZ zostały wskazane w szczególności: w rodziale IV §11 i §12. Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie
z dnia 18 kwietnia 2012 r.

 

§ 11.

 
 

1. Wojewódzki Konserwator Zabytków kieruje Urzędem oraz wykonuje zadania przewidziane dla Dyrektora Generalnego Urzędu w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706, z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183).

2. Urząd stanowi aparat pomocniczy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, przy pomocy, którego wykonuje on zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków.

3. Wojewódzki Konserwator Zabytków wykonuje w imieniu Wojewody, jego zadania i kompetencje w zakresie ochrony zabytków.

4. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w czasie jego nieobecności zastępuje Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub wyznaczony przez niego pracownik.

5. Wojewódzki Konserwator Zabytków podejmuje czynności z zakresu prawa pracy, wykonując uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Urzędu i Delegatur.

6.  Szczegółowe  zasady funkcjonowania Urzędu określa Wojewódzki Konserwator Zabytków w Regulaminie Pracy.

7. Wojewódzki Konserwator Zabytków może upoważnić na piśmie pracowników Urzędu i Delegatur do załatwiania określonych spraw w jego imieniu i na jego odpowiedzialność, w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych .

8. Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów są: Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz, w zakresie objętym upoważnieniem, Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Główny Księgowy lub inne osoby upoważnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

9. Dokumenty finansowe podpisują Wojewódzki Konserwator Zabytków i Główny Księgowy albo Główny Księgowy i Zastępca Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków lub inne osoby upoważnione przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

 
 

§ 12.

 

Wojewódzki Konserwator Zabytków:

 

1) nadzoruje działalność Urzędu, a także sprawuje kontrolę nad wydawaniem decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz innych dokumentów przez organy lub osoby uprawnione do realizacji zadań powierzonych na mocy porozumień zawartych na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) organizuje i nadzoruje pracę Urzędu, w szczególności dokonuje podziału pracy, zatwierdza opisy stanowisk pracy, prowadzi rekrutację pracowników;

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny i porządku pracy przez pracowników Urzędu;

4) sprawuje nadzór nad prawidłowym i zgodnym z przepisami prawa załatwianiem spraw przez pracowników Urzędu;

5) składa sprawozdania z działalności, przygotowuje plany i informacje o potrzebach Urzędu Wojewodzie oraz Generalnemu Konserwatorowi Zabytków;

6) zapewnia przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.2)) w gospodarowaniu środkami publicznymi;

7) zapewnia przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228), stosuje środki techniczne i organizacyjne przy zbieraniu danych osobowych, zapewniające ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926, z późn. zm.3));

8) wykonuje zadania przewidziane w art. 91 ust. 4 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

9) przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków;

10) na wniosek Zastępcy Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków powołuje spośród pracowników Urzędu – Zespół do spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej nad wydawaniem decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń oraz innych dokumentów przez: wydziały i samodzielne stanowiska wchodzące w skład Urzędu,

oraz organy lub osoby uprawnione do realizacji zadań powierzonych na mocy porozumień zawartych na podstawie art. 96 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

11) przyjmuje opinie, wnioski lub zalecenia będące wynikiem działań wskazanych w pkt 10 mające na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Kompetencje
Podmiot udostępniający informację Samodzielne Stanowisko Prawne
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 24-03-2010
Data publikacji 31-03-2017 11:53
Rejestr zmian dokumentu