31-03-2017 11:59

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 31-03-2017 12:09. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Dotacje

 
Dotacja może być udzielona na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane planowane do przeprowadzenia w roku złożenia wniosku lub następnym (art.76 ust.1 pkt 1), bądź przed upływem 3 lat po ich wykonaniu (art. 76 ust. 1 pkt 2) na wniosek właściciela, posiadacza zabytku wpisanego do rejestru zabytków bądź osoby posiadającej taki zabytek w trwałym zarządzie.
Dofinansowaniu podlegają jedynie nakłady konieczne, poniesione na przeprowadzenie wspomnianych prac.
W przypadku refundacji wniosek może być złożony w roku następującym po roku, w trakcie którego zakończono wszystkie prace i roboty, wymienione w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków (art. 76 ust.2).

Okres ich wykonania nie może przekroczyć 3 lat.
Prace, na które udzielono dotacji mogą być ponownie dofinansowane
(po ponownym przeprowadzeniu) po upływie 10 lat od roku udzielenia dotacji
(§ 3 ust. 3 rozp.)


Wykaz działań podlegających dofinansowaniu (art. 77):
-sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich,
-przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych,
-wykonanie dokumentacji konserwatorskiej,
-opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich,
-wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
-sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz,
-zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku,
-stabilizacja konstrukcyjna części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku,
-odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki,
-odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności,
-odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych,
-modernizacja instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności,
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,
-uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych,
-działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu,
-zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru,
-zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

 

Wysokość udzielanych dotacji:
-do 50% nakładów (art.78 ust. 1);
-do 100% nakładów, w przypadku:

 • zabytku o wyjątkowej wartości historycznej, artystycznej, naukowej(art. 78 ust.2)
 • zabytku o stanie zachowania wymagającym niezwłocznego podjęcia prac (art. 78 ust.3)
 • zabytku wymagającego przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych(art. 78 ust.2);

-dotacja udzielona łącznie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wojewódzkiego konserwatora zabytków nie może przekroczyć 100% nakładów koniecznych poniesionych lub planowanych (art.78 ust.4);
- w przypadku nie wykorzystania dotacji lub wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, podmiot, który ją otrzymał, zostanie zobowiązany do jej zwrotu.
PORZĄDEK PROCEDURY DOTACYJNEJ w przypadku dofinansowania planowanych prac lub robót:

 1. wniosek o udzielenie dotacji – dofinansowania złożony do 28 lutego roku, w którym dotacja ma być udzielona
 2. pismo o przyznaniu dotacji z prośbą o dostarczenie harmonogramu prac oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. umowa
 4. udzielenie dotacji (przekazanie określonej kwoty na rachunek podmiotu dotowanego) zgodnie z umową

W przypadku wyłonienia wykonawcy na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych wnioskodawca przekazuje:

 1. kopię oferty wybranej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zawierającej wyodrębnione ceny zakupów materiałów niezbędnych do wykonania prac
 2. pozwolenie na budowę, jeżeli prace wymagają uzyskania takiego pozwolenia
 3. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, które mają być przedmiotem dotacji.

PORZĄDEK PROCEDURY DOTACYJNEJ w przypadku refundacji zakończonych prac lub robót:

 1. uzyskanie pozwolenia na prace lub roboty od wojewódzkiego konserwatora zabytków
 2. przeprowadzenie prac lub robót, określonych w pozwoleniu, łączące się z poniesieniem określonych wydatków (nakładów koniecznych), w okresie do 3 lat
 3. wniosek o udzielenie dotacji – refundacji, złożony do 30 czerwca roku, w którym dotacja ma być udzielona
 4. umowa
 5. udzielenie dotacji (przekazanie określonej kwoty na rachunek podmiotu dotowanego) zgodnie z umową

UMOWA o dofinansowanie zawiera:

 1. zakres planowanych prac i termin ich realizacji, określony w przedłożonym przez Beneficjenta harmonogramie
 2. wysokość udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej płatności
 3. tryb kontroli wykonania umowy
 4. sposób rozliczenia dotacji
 5. warunki i sposób zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem

UMOWA o refinansowanie zawiera:

 1. zakres wykonanych prac i termin ich wykonania
 2. wysokość dotacji oraz termin jej płatności
 3. tryb kontroli wykonania umowy
 4. sposób rozliczenia dotacji

PRZEKAZYWANIE DOFINANSOWANIA odbywa się na wskazany rachunek bankowy wnioskodawcy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania lub jako refundacja poniesionych wydatków (§ 7 rozp.).

Miejsce złożenia wniosku i odbioru decyzji:
kancelaria Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków
ul. Nowy Świat 18/20, 00-373 Warszawa
tel. 22 44 30 400, fax. 22 44 30 401
oraz biura delegatur WUOZ w:
Płocku 09-400, ul. Zduńska 13 A;
Ostrołęce 07-400, ul. T. Kościuszki 16;
Radomiu 26-600, ul. S. Żeromskiego 53;
Siedlcach 08-110, ul. J. Bema 4 A;
Ciechanowie 06-400, Strażacka 6.
Podstawa prawna:
-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)
-Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.)
-Rozporządzenie Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z dnia 6 czerwca 2005 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 940 ze zm.)
-Ustawa o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225 poz. 1635).

Zarządzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie przyznawania dotacji celowej na prace restauratorskie, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków [ załącznik w formacie: pdf ] : pobierz

Zarządzenie nr 2/2016 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 04.01.2016 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków w sprawie przyznawania DOTACJI CELOWEJ z budżetu państwa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego.

 

Zarządzenie [załącznik w formacie: pdf]: pobierz

Wniosek o udzielenie dotacji [załącznik w formacie: pdf]: pobierz

Tablica informacyjna [załącznik w formacie: pdf]:  pobierz

Dotacje celowe MWKZ udzielone w 2015 r. [załącznik w formacie: pdf]: pobierz

Dotacje celowe MWKZ udzielone w 2016 r. [załącznik w formacie: pdf]: pobierz

 

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji
Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Dotacje
Podmiot udostępniający informację Samodzielne stanowisko ds. zabytków ruchomych
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie 04-05-2021
Data publikacji 31-03-2017 11:59
Rejestr zmian dokumentu
Data Akcja Autor zmian
31-03-2017 11:59 dodanie dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-03-2017 12:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 12:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 12:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 13:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 13:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2018 13:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-02-2018 15:34 aktualizacja dokumentu Helpdesk
23-02-2018 14:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-02-2018 09:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
26-02-2018 09:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-02-2018 08:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
30-04-2018 16:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-08-2018 10:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-01-2019 12:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:37 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:43 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-01-2019 15:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:39 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-01-2019 13:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-01-2019 12:38 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-02-2019 17:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-02-2019 17:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:50 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2019 15:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:20 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:23 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:35 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 14:36 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:26 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-02-2019 15:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2019 15:42 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2019 15:44 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-02-2019 15:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
21-02-2019 12:14 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 10:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 10:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-04-2019 10:25 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-05-2019 17:31 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 09:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 11:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 11:11 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 13:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 13:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-05-2019 13:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-05-2019 16:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-05-2019 16:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 16:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:03 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-06-2019 17:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-09-2019 16:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-09-2019 09:40 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2019 09:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-10-2019 09:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2019 10:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2019 11:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
07-10-2019 11:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
28-10-2019 09:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-12-2019 08:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2020 12:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2020 12:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
22-01-2020 13:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
24-01-2020 12:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:56 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:57 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:58 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 10:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 11:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 11:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 15:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-02-2020 15:48 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-03-2020 12:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
12-03-2020 12:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
16-03-2020 21:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
20-03-2020 09:24 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-03-2020 14:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
10-04-2020 12:51 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:04 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:05 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
27-04-2020 08:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:06 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:07 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:08 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:09 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2020 14:10 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:53 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:54 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-05-2020 14:55 aktualizacja dokumentu Helpdesk
17-07-2020 11:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2020 14:29 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-08-2020 14:30 aktualizacja dokumentu Helpdesk
25-11-2020 13:59 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-01-2021 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-02-2021 12:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-02-2021 12:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-02-2021 12:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-03-2021 14:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2021 15:45 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2021 15:46 aktualizacja dokumentu Helpdesk
04-05-2021 16:15 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-06-2021 15:21 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 16:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 16:12 aktualizacja dokumentu Helpdesk
02-06-2021 16:13 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-06-2021 21:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
06-06-2021 21:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2023 15:18 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2023 15:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
01-09-2023 15:28 aktualizacja dokumentu Helpdesk
31-10-2023 13:27 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-11-2023 10:00 aktualizacja dokumentu Helpdesk
03-11-2023 10:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2023 14:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2023 14:01 aktualizacja dokumentu Helpdesk
08-11-2023 14:02 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-11-2023 12:33 aktualizacja dokumentu Helpdesk
13-02-2024 18:52 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2024 16:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2024 16:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
15-04-2024 16:47 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:16 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:17 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk
05-06-2024 11:19 aktualizacja dokumentu Helpdesk