31-03-2017 12:38

EPWiOD

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie jest jednostką terenowej administracji rządowej. W ramach Urzędu działa pięć delegatur na terenie województwa mazowieckiego z siedzibami: w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Radomiu i w Siedlcach. Urzędem kieruje Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków. Obszarem działania Urzędu jest województwo mazowieckie. Siedzibą Urzędu jest miasto stołeczne Warszawa. Urząd działa na podstawie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003 r., rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 09.04.2004 w sprawie organizacji wojewódzkich urzędów ochrony zabytków. Szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu określa Regulamin Organizacyjny zatwierdzony przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Statut Urzędu.

Urząd realizuje niżej wskazane usługi:

Zabytki Archeologiczne

 1. Wniosek o określenie archeologicznych warunków konserwatorskich po przeprowadzonych badaniach archeologicznych.
 2. Wniosek o wydanie pozwolenia na przeprowadzenie badań archeologicznych.
 3. Wniosek o zmianę terminu badań archeologicznych.

Wywozy Zabytków

 1. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (kraje unii europejskiej).
 2. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (poza unię europejską).
 3. Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytku za granicę (dla muzeów i innych instytucji kultury).
 4. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę (wywóz czasowy).
 5. Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę (wywóz stały).
 6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na czasowy wywóz zabytku/zabytków za granicę.
 7. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o wydanie pozwolenia na stały wywóz zabytku/zabytków za granicę.

Zabytki Nieruchome

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ robót budowlanych/ badań konserwatorskich/ badań architektonicznych/ podjęcie innych działań mogących prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Zawiadomienie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
 3. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku nieruchomego/ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian w tym zabytku.
 4. Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków oraz na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
 5. Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie urządzeń technicznych, tablic, reklam lub napisów na zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 6. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków.
 7. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych na terenie wpisanym do rejestru zabytków (otoczenie zabytku, układ urbanistyczny, układ ruralistyczny).
 8. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew/krzewów z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków.
 9. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich w parku zabytkowym, albo przy innym rodzaju zieleni zabytkowej.

Kontrola Zabytków

 1. Wniosek o wydanie zaświadczenia czy obiekt użytkowany i konserwowany jest zgodnie przepisami Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Dokumentacja i Rejestr Zabytków

 1. Informacja o procedurze wpisu zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.
 2. Informacja o procedurze wpisu zabytku ruchomego do rejestru zabytków.
 3. Wniosek o wpisanie zabytku nieruchomego do rejestru zabytków.
 4. Wniosek o wpisanie zabytku ruchomego do rejestru zabytków.
 5. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego nieruchomości.
 6. Wniosek o określenie statusu konserwatorskiego ruchomości.
 7. Wniosek o włączenie ruchomości do wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 8. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wpisaniu zabytku nieruchomego/ruchomego do rejestru zabytków.
 9. Informacja o prowadzeniu wojewódzkiej ewidencji zabytków techniki ( zabytki ruchome ).
 10. Informacja o kwalifikacji pojazdu do kodu CN 9705 00 00.

Zabytki ruchome

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich/ restauratorskich/ badań konserwatorskich/ podjęcie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków.
 2. Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich, określających sposób korzystania z zabytku ruchomego, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich oraz zakres dopuszczalnych zmian.
 3. Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków.
 4. Zawiadomienie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych.
Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu EPWiOD
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 31-03-2017 12:38
Rejestr zmian dokumentu