04-04-2017 13:18

Staże i praktyki

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie organizuje praktyki, staże oraz wolontariat.

 

  1. Staże– realizowane we współpracy z urzędami pracy. Mogą z nich korzystać osoby zarejestrowane jako bezrobotne lub poszukujące pracy.
  2. Wolontariat – organizowany na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 t.j.). Jest to wykonywanie świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy przez wolontariusza na rzecz urzędu bez wynagrodzenia.

W przypadku zainteresowania tą formą zdobywania doświadczenia zawodowego prosimy o kontakt mailowy z Wydziałem Obsługi Urzędu ( nabory@mwkz.pl ) w sprawie umożliwienia odbywania wolontariatu, ze wskazaniem komórki organizacyjnej oraz preferowanego terminu. Do korespondencji należy dołączyć CV oraz list motywacyjny.

Ważne – porozumienie w sprawie wolontariatu zawierane jest na minimum 31 dni, maksymalnie dwa miesiące, z ewentualną możliwością przedłużenia. Wolontariusze wykonują świadczenia w wymiarze co  najmniej 20 godzin tygodniowo.

  1. Praktyki – urząd organizuje praktyki studenckie, w ramach porozumień podpisanych z uczelniami wyższymi, a także praktyki absolwenckie na podstawie ustawy z 17 lipca 2009 o praktykach absolwenckich (Dz. U. 2009 Nr 127 poz. 1052).
  2. a) praktyki studenckie– studenci zainteresowani odbywaniem praktyk proszeni są o przesłanie do Wydziału Obsługi Urzędu  formularza aplikacyjnego oraz skierowania z uczelni ze wskazaniem wydziału, w którym zamierzają odbyć praktykę, program praktyk, CV i kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (jeśli uczelnia nie zapewnia ubezpieczenia);
  3. b) praktyki absolwenckie– absolwenci zainteresowani obywaniem praktyk proszeni są o przesłanie do Wydziału Obsługi Urzędu formularza aplikacyjnego o umożliwienie odbywania praktyk absolwenckich. Do korespondencji należy dołączyć CV oraz kopię dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 Wszystkie dokumenty w formie skanów mogą być przesyłane drogą elektroniczną.

 

Podejmując praktyki bądź staż w naszym urzędzie można zdobyć wiedzę jak prawidłowo przeprowadzać:
-postępowania administracyjne określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami m. in.: w sprawie pisania obiektu do rejestru zabytków, w sprawie udzielenie pozwolenia konserwatorskiego lub związanego ze złym stanem zachowania zabytku,
-prace konserwatorskie i restauratorskie,
-roboty budowlane realizowane przy zabytkach nieruchomych,
-prace pielęgnacyjne przy zieleni,
-dokumentację w zakresie utrzymania obiektu zabytkowego.
Ponadto, w czasie praktyk można zapoznać się ze szczegółowymi procedurami
w zakresie uzyskiwania zaleceń konserwatorskich oraz opiniowania projektów budowlanych. Dodatkowo codzienne poruszanie się w systemie prawnym związanym z ochroną zabytków, pozwoli na przyswojenie przepisów prawa z zakresu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie posiada doświadczoną kadrę
w zakresie konserwacji i ochrony zabytków, która składa się większości z praktyków
z dziedzin architektury i urbanistyki, archeologii, architektury krajobrazu, budownictwa
i historii sztuki, co pozwala na łatwe przyswojenie profesjonalnej nomenklatury z zakresu konserwacji zabytków.

Praktyki, staż lub wolontariat można odbyć w następujących komórkach urzędu:
- Wydział Rejestru Zabytków i Dokumentacji Zabytków
- Wydział Zabytków Nieruchomych
- Wydział Archeologii
- Wydział Zabytków Ruchomych i Wywozu
- Wydział Zabytkowych Zespołów Zieleni
- Wydział Zabytków Warszawy
- Wydział Strategii i Kontroli
- Wydział obsługi Urzędu
- Delegatura w Ciechanowie
- Delegatura w Ostrołęce
- Delegatura w Płocku
- Delegatura w Radomiu
- Delegatura w Siedlcach.

 

FORMULARZ APLIKACYJNY


Komórka organizacyjna realizująca zadania związane ze stażami, wolontariatem i praktykami:
Wydział Obsługi Urzędu
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
ul. Nowy Świat 18/20
00-373 Warszawa
nabory@mwkz.pl

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Staże i praktyki
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 04-04-2017 13:18