02-01-2020 00:33

Uwaga! Przeglądana wersja dokumentu pochodzi z dnia 08-07-2020 11:40. Jeśli chcesz wyświetlić aktualny dokument, kliknij w ten link.

Przetargi zakończone 2020

Roczny plan zamówień publicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabyktów w Warszawie:

 

 

Świadczenie usług prawnych dla Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz delegatur

Szczegóły

ZamawiającyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Rodzaj przetarguusługi

Miejsce składania ofertWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20,

Termin składania ofertdo dnia 15.01.2021 r. do godziny 08:00

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługio wartości zamówienia nie przekraczającej, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro.

 

        Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

        Informacja o udzieleniu zamówienia.pdf

        Sprostowanie z otwarcia ofert.pdf7

        PROTOKÓŁ Z OTWARCIA OFERT_WOU-SO.272.10.2020.pdf

        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

        Załącznik nr 1 do wzoru umowy - Opis przedmiotu zamówienia zakres usług.pdf

        Załącznik nr 2 do wzoru umowy - Monitoring prawny.pdf

        Załącznik_1_Wzór umowy część I zamówienia.pdf

        Załącznik_1a_Wzór umowy części II-VI zamówienia.pdf

        Załącznik nr 2 _Formularz oferty.docx

        Załącznik nr 3_3a_Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.docx

        Załącznik nr 4_Przynależność do grupy kapitałowej.docx

        Załącznik nr 5_ Zobowiązanie innego podmioty do oddania zasobu.docx

        Załącznik nr 6_Wykaz wykonanych usług.docx

        Załącznik nr 7_Wykaz usług do kryterium D.docx

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

  

Świadczenie usług administrowania systemem informatycznym Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Warszawie oraz jego delegatur

Szczegóły

ZamawiającyWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie

Rodzaj przetarguusługi

Miejsce składania ofertWojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie, ul. Nowy Świat 18/20,

Termin składania ofert15.07.2020 r. godz. 10:00

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie o art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) - o wartości szacunkowej zamówienia nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 139 000 euro. Obliczenia wartości szacunkowej zamówienia dokonano przyjmując kurs: 1 euro = 4,2693 zł, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2453).

 

        Ogłoszenie o zamówieniu.pdf

        Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf

        Załącznik 1 - Zakres podstawowych obowiązków.docx

        Załącznik 2 - Formularz ofertowy.pdf

        Załącznik 3 i 3a - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf

        Załącznik 4 - Oświadczenie o oddaniu Wykonawcy zasobów.pdf

        Załącznik 5 - Przynależność do grupy kapitałowej.pdf

        Załącznik 6 - Wzór umowy.pdf

        Załącznik 7 - Wykaz osób.pdf

        INFORMACJA O ZMIENIONYM OGŁOSZENIU.pdf

 

        INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf

        INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.pdf

 

 

 -------------

 

 

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Przetargi zakończone 2020
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 02-01-2020 00:33