16-12-2022 10:54

Sprawozdanie finansowe za 2020


Dotyczy: Opublikowania sprawozdania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2020 rok na stronach BIP

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) 

Sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2018 rok, tj.:

1) Bilans za 2020rok

2) Informacja dodatkowa za 2020 rok

3) Rachunek zysków i strat za 2020 rok

4) Zestawienie zmian funduszu za 2020 rok

 

Bilans2020.pdf

Informacja dodatkowa za 2020.pdf

Rachunek zysków i strat za 2020.pdf

Zestawienie zmian funduszu 2020.pdf

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Sprawozdanie finansowe za 2020
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 16-12-2022 10:54
Rejestr zmian dokumentu