16-12-2022 10:59

Sprawozdanie finansowe za 2021


Dotyczy: Opublikowania sprawozdania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2021 rok na stronach BIP

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) 

Sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2021 rok, tj.:

1) Bilans za 2021rok

2) Informacja dodatkowa za 2021 rok

3) Rachunek zysków i strat za 2021 rok

4) Zestawienie zmian funduszu za 2021 rok

 

Bilans 2021.pdf

Informacja dodatkowa za 2021.pdf

Rachunek zysków i strat za 2021.pdf

Zestawienie zmian funduszu 2021.pdf

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Sprawozdanie finansowe za 2021
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 16-12-2022 10:59
Rejestr zmian dokumentu