10-05-2023 10:28

Sprawozdanie finansowe za 2022


Dotyczy: Opublikowania sprawozdania Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2022 rok na stronach BIP

Zgodnie z § 34 pkt 9 i 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1911, z późn. zm.) 

Sprawozdania finansowego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków za 2022 rok, tj.:

1) Bilans za 2022rok

2) Informacja dodatkowa za 2022 rok

3) Rachunek zysków i strat za 2022 rok

4) Zestawienie zmian funduszu za 2022 rok

 

Bilans 2022.pdf

Informacja dodatkowa za 2022.pdf

Rachunek zysków i strat za 2022.pdf

Zestawienie zmian funduszu 2022.pdf

Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Sprawozdanie finansowe za 2022
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył Helpdesk
Data na dokumencie -
Data publikacji 10-05-2023 10:28
Rejestr zmian dokumentu