04-04-2017 13:59

Obwieszczenia - Archiwum

Zawiadomienie o nadaniu numeru rejestru dla układu urbanistycznego Kolonii Profesorskiej, wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego decyzja MWKZ nr 1057/2013 z dnia 17.09.2013 r.[załącznik w formacie jpg] pobierzz

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Joanna Lasek
Opublikował:
Grzegorz Lipiński
Data wytworzenia: 25.10.2013 Data publikacji:  25.10.2013  Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ Nr 1057/2013 z dnia 17 września 2013 roku: Pkt. 1/ Wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny KOLONII PROFESORSKIEJ, powstały w l. 20-tych XX w. - położony w Warszawie w obszarze ograniczonym ulicami: od płn. ul. Górnośląską – od wsch. ul. Hoene -Wrońskiego – od zach. ul. Myśliwiecką oraz od płd. ograniczony płd. granicami działek ew. o nr 21 oraz 22 z obrębu 5-06-09; granice zabytkowego obszaru oznaczono kolorem zielonym na załączniku graficznym będącym integralną częścią niniejszej decyzji. Pkt. 2/ Umarzająca postępowanie prowadzone w sprawie wpisu do rejestru zabytków w/w układu urbanistycznego w odniesieniu do części obszaru określonego w zawiadomieniu z dnia 6 kwietnia 2009r; obszar, co do którego postępowanie podlega umorzeniu, położony jest w graniach posesji oznaczonych adresami: Górnośląska 14, 15, 16 oraz 31; Myśliwiecka 6; Hoene –Wrońskiego 1. Pkt. 3/ Nie wpisująca do rejestru zabytków otoczenia w/w kolonii. [załącznik w formacie pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Joanna Lasek
Opublikował:
Grzegorz Lipiński
Data wytworzenia: 17.09.2013 Data publikacji:  18.09.2013  Data aktualizacji

 

 


Decyzja MWKZ 966/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 rok Pkt. 1/ wpisująca do rejestr zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny NOWEGO MIASTA w Warszawie – odbudowany w l. latach 50 tych XX wieku pod kierunkiem Mieczysława Kuzmy przy współpracy Stanisława Brukalskiego i Barbary Andrzejewskiej. Granice zabytkowego obszaru oznaczono kolorem zielonym na załączniku graficznym będącym integralną częścią niniejszej decyzji. Pkt. 2/ nie wpisująca do rejestru zabytków województwa mazowieckiego otoczenia w/w układu urbanistycznego (zgodnie z oznaczeniem naniesionym na załączniku graficznym do zawiadomienia o wszczęciu postępowania w przedmiocie wpisu do rejestru zabytków, zał nr 1 do pisma z dnia 23 marca 2009 roku). Pkt. 3/ nie wpisująca do rejestru zabytków zespołu budowlanego Nowego Miasta.[załącznik w formacie pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lipiński
Data wytworzenia: 28.08.2013 Data publikacji:  28.08.2013  Data aktualizacji

 

 


Zawiadomienie  z  dnia 5 sierpnia 2013 roku o toczącym się postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych  układu urbanistycznego Kolonii Profesorskiej w Warszawie (dzielnica Śródmieście) [załącznik w formacie pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Joanna Lasek
Opublikował:
Grzegorz Lipiński
Data wytworzenia: 13.08.2013 Data publikacji:  13.08.2013  Data aktualizacji

 

 


 

Zawiadomienie  z  dnia 7 sierpnia 2013 roku o toczącym się postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych  układu ruralistycznego Guzowa (gmina Wiskitki, powiat żyrardowski) [załącznik w formacie pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lipiński
Data wytworzenia: 13.08.2013 Data publikacji:  13.08.2013  Data aktualizacji

 


 

Decyzja MWKZ 838/2013 z dnia 26 lipca 2013 roku wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego układ urbanistyczny osiedla "Nowy Świat - Zachód" (Warszawa, dz. Śródmieście) [ załącznik w formacie pdf] pobierz

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Damian Maniakowski
Opublikował:
Dariusz Górniewicz
Data wytworzenia: 26.07.2013 Data publikacji:  26.07.2013  Data aktualizacji:

 


 

Postanowienie MWKZ nr 128/2013 z dnia 26 marca 2013 roku wszczynające postępowanie w sprawie wpisu do rejestru zabytków układu urbanistycznego osiedla robotniczego Mirków, położonego w Konstancinie Jeziornej (gm. loco, powiat piaseczyński) [ załącznik w formacie pdf] pobierz

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Dariusz Górniewicz
Data wytworzenia: 26.03.2013 Data publikacji:  26.03.2013  Data aktualizacji:

 


 

Zawiadomienie MWKZ znak pisma: WD 4164-35/1/09 z dnia 5 lutego 2013 r. o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego [załącznik w formacie pdf] pobierz

Układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Nowego Miasta wraz z otoczeniem, położonego w Warszawie, odbudowanego w l. 1945-60 pod kierunkiem arch. Mieczysława Kuzmy przy współpracy Stanisława Brukalskiego i Barbary Andrzejewskiej. Przedmiot i zakres postępowania, przyjęte w oparciu o art. 3 pkt 1 oraz 12 ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, uszczegóławia załącznik nr 1. Granice obszaru objętego niniejszym postępowaniem oznaczono na załączonym planie linią w kolorze zielonym, granice otoczenie – linią w kolorze żółtym. Poszczególne obiekty o charakterze zabytkowym oznaczono kolorem czerwonym – załącznik nr 2 (mapa) [załącznik w formacie pdf] pobierz

 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Joanna Lasek
Opublikował:
Arkadiusz Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 05.02.2013 Data publikacji:  15.02.2013  Data aktualizacji:

 


 

Zawiadomienie MWKZ,  z dnia 04.02.2013 roku, znak: WD. 4164  - 13/1/11 o zakończeniu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków:

Układu urbanistycznego osiedla „Nowy Świat Zachód” wybudowanego według projektu architekta Zygmunta Stępińskiego (wraz z zespołem), w latach 1949-1956  (dzielnica Śródmieście , pow. warszawski) [załącznik w formacie pdf] pobierz

 

 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka:  
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył:  
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Dariusz Górniewicz
Data wytworzenia: 04.02.2013 Data publikacji:  07.02.2013  Data aktualizacji:

 


 

 

Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 stycznia 2013 roku,  przekazujące zalecenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 grudnia 2012 roku dotyczące prowadzenia gminnej ewidencji zabytków. [załącznik w formacie pdf] pobierz

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Wytworzył: 
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Arkadiusz Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 08.01.2013 Data publikacji:  09.01.2013 Data aktualizacji:

 

 


 

Zawiadomienie MWKZ z dnia 09.10.2012 roku o zakończeniu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego w mieście Raciąż [załącznik w formacie pdf] pobierz

 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ciechanowie
Wytworzył: 
Krzysztof Kaliściak
Opublikował:
Arkadiusz Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 02.01.2013 Data publikacji:  02.01.2013 Data aktualizacji:

 


 

Decyzja Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 1179  z dnia 9 listopada 2012 roku wpisująca do rejestru zabytków nieruchomych układ urbanistyczny miasta Mława

 

Decyzja MWKZ [załącznik w formacie pdf] pobierz

Mapa obszaru objętego decyzją [załącznik w formacie jpg] pobierz

 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ciechanowie
Wytworzył: 
Krzysztof Kaliściak
Opublikował:
Arkadiusz Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 09.11.2012 Data publikacji:  09.11.2012 Data aktualizacji:

 

 


 

Zawiadomienie MWKZ z dnia 09.10.2012 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania do rejestru zabytków układu urbanistycznego w mieście Raciąż [załącznik w formacie pdf] pobierz

 

 

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków Delegatura w Ciechanowie
Wytworzył: 
Krzysztof Kaliściak
Opublikował:
Arkadiusz Kaczmarczyk
Data wytworzenia: 09.10.2012 Data publikacji:  16.10.2012 Data aktualizacji:

 


 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 53/2010 z dnia 26.01.2010 r., znak: WD.4164-102/1/08, w rozpatrywanym zakresie, tj. w części dotyczącej wpisania do rejestru zabytków działki nr ew. 265, jako otoczenia założenia urbanistycznego i zespołu budowlanego Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie

 

Decyzja MKiDN [załącznik w formacie: pdf] pobierz
Decyzja MWKZ [załącznik w formacie: pdf] pobierz
Zał. graf. do dec. MWKZ [załącznik w formacie: jpg] pobierz
Postanowienie MWKZ [załącznik w formacie: pdf] pobierz

 Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył: 
Olga Strycharczyk
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 10.05.2012 Data publikacji:  25.05.2012 Data aktualizacji:

 


Zawiadomienie MWKZ z dnia 20.03.2012 informujące o toczącym się postępowaniu w sprawie wpisu do rejestru zabytków nieruchomych układu urbanistycznego Kolonii Profesorskiej w Warszawie

 

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 20.03.2012 Data publikacji:  22.03.2012 Data aktualizacji:

 


Postanowienie MWKZ nr 95/2011 z dnia 11.04.2011 prostujące oczywista pomyłkę w decyzji MWKZ nr 54/2010 z dnia 26.01.2010 r. wpisującej do rejestru zabytków: Historyczne założenie urbanistyczne Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, w m.st. Warszawie, wraz z otoczeniem.

 

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Marcin Libelt
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 31.05.2011 Data publikacji:  31.05.2011 Data aktualizacji:

 


Postanowienie MWKZ nr 176/2011 z dnia 26.05.2011 r.prostujące oczywista pomyłkę w decyzji MWKZ nr 54/2010 z dnia 26.01.2010 r. wpisującej do rejestru zabytków: Historyczne założenie urbanistyczne Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, w m.st. Warszawie, wraz z otoczeniem.

 

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Marcin Libelt
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 31.05.2011 Data publikacji:  31.05.2011 Data aktualizacji:

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 05.05.2011 r. uchylająca w całości decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 1023/2010 z dnia 28.09.2010 r., znak WD.4164-1/1/10 wpisującą do rejestru zabytków układ urbanistyczny miasta Otwock.

 

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył: 
Marcin Libelt
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 05.05.2011 Data publikacji:  30.05.2011 Data aktualizacji:

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.04.2011 r. uchylająca w całości decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 332/2010 z dnia 28.04.2010 r., znak WD. 4164-101/1/08 wpisującą do rejestru zabytków układ urbanistyczny Osiedla "Stary Komorów".

 

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył: 
Marcin Libelt
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 27.04.2011 Data publikacji:  30.05.2011 Data aktualizacji:

 


Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.04.2011 r. uchylająca w całości decyzję Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 334/2010 z dnia 28.04.2010 r., znak WD. 4164-101/1/08 wpisującą do rejestru zabytków układ urbanistyczny Miasta-Ogrodu Komorów wraz z otoczeniem.

 

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył: 
Marcin Libelt
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 27.04.2011 Data publikacji:  30.05.2011 Data aktualizacji:

 


Decyzja MK i DN z dnia 28.02.2011r. utrzymująca w mocy decyzję MWKZ
z dnia 23.04.2010r. wpisującą do rejestru zabytków Układ urbanistyczny Kolonii Profesorskiej, powstały w l. 20-tych XX w. - położony w Warszawie w obszarze ograniczonym ulicami: od płn. Górnośląską - od wsch. Hoene-Wrońskiego
- od zach. Myśliwiecką oraz od płd. ograniczony płd. granicami działek o nr ew. 21 oraz 22 z obrębu 5-06-09 wraz z otoczeniem.

 

[załącznik w formacie: pdf] pobierz

[mapka w formacie: jpeg]    pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył: 
Marcin Libelt
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 28.02.2011 Data publikacji:  10.03.2011 Data aktualizacji:

 


Decyzja MK i DN orzekająca odmowę stwierdzenia nieważności decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy nr 994 A z dnia 30 września 1980r., wpisującej do rejestru zabytków strefy ochrony konserwatorskiej ( układ ulic i zabudowę ) "Żoliborz Historyczny"

[w decyzji MKiDN niepoprawne określenie: Prezydenta m. st. Warszawy]

 

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył: 
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 10.02.2011 Data publikacji:  24.02.2011 Data aktualizacji:

 


Zawiadomienie MWKZ o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków:

Układu urbanistycznego osiedla "Nowy Świat Zachód" wybudowanego według projektu architekta Zygmunta Stępińskiego (wraz z zespołem), w latach 1949 - 1956 (dzielnica Śródmieście, pow. warszawski)

 [załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył: 
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 04.02.2011 Data publikacji:  24.02.2011 Data aktualizacji:

 


 

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowieniem z dnia 31 stycznia 2011 roku stwierdził nieważność postanowienia Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 października 2006r. nr 937/06 w przedmiocie wyjaśnienia treści decyzji Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy z lipca 1965r. wpisującej do rejestru zabytków Wilanów założenie urbanistyczne.

Jednocześnie MWKZ zaznacza, że ww. postanowienie MK i DN nie podważa stanowiska organu konserwatorskiego I instancji, co do granic obszaru układu urbanistycznego Wilanowa. Powodem uchylenia postanowienia MWKZ jest stwierdzenie braku podstaw prawnych do wyjaśnienia treści decyzji na podstawie art. 113 § 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego.

Zgodnie z właściwością rzeczową MWKZ jest jedynym organem mogącym wiążąco wyjaśnić wszelkie wątpliwości co do prowadzonego przezeń rejestru zabytków.

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył: 
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 23.02.2011 Data publikacji:  23.02.2011 Data aktualizacji:Decyzja MKiDN z dn. 20.01.2011r. o utrzymaniu w mocy Decyzji MWKZ nr 53/2010
z dn. 26.01.2010r. wpisującej do rejestru zabytków historyczne założenie urbanistyczne Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie, w m. st. Warszawie, wraz z otoczeniem.

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Wytworzył: 
Marcin Libelt
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 20.12.2010 Data publikacji:  18.01.2011 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Wiskitki

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 10.12.2010 Data publikacji:  14.01.2011 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Radzymin

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia: 10.12.2010 Data publikacji:  05.01.2011 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Wieliszew

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Stare Babice

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Celestynów

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Czosnów

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Jadów

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Jaktorów

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Kampinos

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Leoncin

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Leszno

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Michałowice

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Milanówek

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Piaseczno

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Raszyn

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Serock

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie gminy Sobienie-Jeziory

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  22.12.2010 Data publikacji:  28.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wola

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Białołęka

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Środmieście

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Praga Południe

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wawer

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Ursynów

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Mokotów

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Wilanów

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Bielany

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
zlokalizowanych na terenie dzielnicy Targówek

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2010 Data publikacji:  12.12.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
Terenu Zamku Królewskiego

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.10.2010 Data publikacji:  18.10.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
Gorzkiewek - ulica Wirażowa

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.10.2010 Data publikacji:  18.10.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
Terenu miedzy ulicami: D.Marchlewskiego (Ob. Jana Pawła II), Elektroalną,
Żelazną i Grzybowską

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.10.2010 Data publikacji:  18.10.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
Placu Teatralnego

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.10.2010 Data publikacji:  18.10.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
Terenu między ulicami: BOLEŚĆ, RYBAKI, WYBRZEŻE GDAŃSKIE

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.10.2010 Data publikacji:  18.10.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
Góry Gnojowej przy ulicy Brzozowej

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.10.2010 Data publikacji:  18.10.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
Terenu pomiędzy ulicami Konwiktorską, Zakroczymską, Sapieżyńską i Bonifraterską.

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.10.2010 Data publikacji:  18.10.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
Grodziska i Osady Podgrodowej na Starym Bródnie

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.10.2010 Data publikacji:  18.10.2010 Data aktualizacji:Obwieszczenie o przeniesieniu wpisu do rejestru zabytków:
Wilanów Zespół Pałacowy

[załącznik w formacie: pdf] pobierzInformacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.10.2010 Data publikacji:  18.10.2010 Data aktualizacji:Układ urbanistyczny osiedla "STRZECHA POLSKA" ( od 1923 )
położonego w Komorowie ( gmina Michałowice, pow. pruszkowski )


[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpeg]    pobierz


Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Katarzyna Zielińska
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  07.10.2010 Data publikacji:  11.10.2010 Data aktualizacji:Układ urbanistyczny miasta OTWOCK

[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpeg]    pobierz


Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  29.09.2010 Data publikacji:  30.09.2010 Data aktualizacji:Układ urbanistyczny miasta ogrodu ZALESIE DOLNE

[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpeg]    pobierz


Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  29.09.2010 Data publikacji:  30.09.2010 Data aktualizacji:
Układ ruralistyczny, powstały w I. 20. XX w. - położony w GUZOWIE, gm. Wiskitki, pow. żyrardowski

[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpeg]    pobierz

 


Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Marcin Dawidowicz
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  21.07.2010 Data publikacji:  21.07.2010 Data aktualizacji:Zespół budowlany siedmiu wiat peronowych (wraz z budynkami poczekalni) powstałych w latach 30. XX w. wg proj. Inż. K. Centnerszwera, położonych na linii kolejowej Warszawa-Otwock  (stacje Międzylesie, Radość, Miedzeszyn, Falenica, Michalin, Józefów, Świder)

[załącznik w formacie: pdf] pobierz


Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.07.2010 Data publikacji:  12.07.2010 Data aktualizacji: 

Układ urbanistyczny osiedla PRAGA II

[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpeg]    pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  27.05.2010 Data publikacji:  27.05.2010 Data aktualizacji:


Z wniosku ministerstwa - postanowienie dopuszczenia do postępowania Stowarzyszenie Domus Polonorum

[załącznik w formacie: pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  05.05.2010 Data publikacji:  09.05.2010 Data aktualizacji:
Cmentarz grzeblany rzymsko-katolicki w pierwotnych granicach wraz
z ogrodzeniem i starodrzewiem w Jaktorowie

[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpeg]    pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  05.05.2010 Data publikacji:  09.05.2010 Data aktualizacji:
Układ urbanistyczny Miasta - Ogrodu Komorów

[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpeg]    pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  05.05.2010 Data publikacji:  09.05.2010 Data aktualizacji:
Układ urbanistyczny osiedla "Stary Komorów" w Komorowie

[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpeg]    pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  05.05.2010 Data publikacji:   09.05.2010 Data aktualizacji:
Układ Urbanistyczny osiedla "strzecha polska" w Komorowie

[załącznik w formacie: pdf] pobierz

[mapka w formacie: jpeg]    pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  05.05.2010 Data publikacji:  09.05.2010 Data aktualizacji:
Decyzja w sprawie wpisania do rejestru zabytków w Kolonii Profesorskiej.


[załącznik w formacie: pdf] pobierz 
[mapka w formacie: jpeg]    pobierz
 Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  05.05.2010 Data publikacji:  06.05.2010 Data aktualizacji:
Decyzja o odstąpieniu od wpisu do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego przestrzennego układu komunikacyjnego Nasielskiej Kolejki Wąskotorowej


[załącznik w formacie: pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:


Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  05.05.2010 Data publikacji:  05.05.2010 Data aktualizacji: 09.05.2010
Zawiadomienie o wszczęcie postępowania Praga II

 
[załącznik w formacie: pdf] pobierz
 


Informacje o dokumencie:


Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Joanna Lasek
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  06.04.2010 Data publikacji:  06.04.2010 Data aktualizacji:
Orzeczenie Ministerstwa Kultury w sprawie Kolonii Profesorskiej

[załącznik w formacie: pdf] pobierz


Informacje o dokumencie:


Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
 
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  06.04.2010 Data publikacji:  06.04.2010 Data aktualizacji:
Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego
( w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Domus Polonorum ) w sprawie wpisania do rejestru zabytków:
Historycznego układu ruralistycznego osady Guzów ( gmina Wiskitki, powiat żyrardowski)

[załącznik w formacie: jpg] pobierz
[mapka w formacie: jpg]      pobierz

Informacje o dokumencie:
Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  18.02.2010 Data publikacji:  18.02.2010  Data aktualizacji:

 Decyzja nr 82 / 2010 w sprawie  wpisu do rejestru zabytków: Spichlerza, wzniesionego ok. 1910r. wraz z otoczeniem, położonego w Warszawie 
przy ul. Objazdowej 2, dzielnica Praga Północ.


[załącznik w formacie: pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:


 

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków 
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  12.02.2010 Data publikacji:  12.02.2010 Data aktualizacji:Decyzja nr 53 / 2010 w sprawie  wpisu do rejestru zabytków: Historycznego założenia urbanistycznego Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie,
w m.st. Warszawie, wraz z otoczeniem.

Integralna część niniejszej decyzji stanowi załącznik graficzny, na którym oznaczono kolorem zielonym granice zabytkowego założenia, kolorem czerwonym zabytkowe obiekty położone w jego ramach oraz kolorem niebieskim granice otoczenia.

[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpg]      pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków 
Wytworzyl: 
Marcin Libelt
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  01.02.2010 Data publikacji:  02.01.2010 Data aktualizacji:Zawiadomienie o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego, w sprawie wpisania do rejestru zabytków: Historycznego  układu urbanistycznego miasta Otwocka ( dzielnice: Świder, Śródmieście, Śródborów, Soplicowo).

[załącznik w formacie: pdf] pobierz
[mapka w formacie: jpg]      pobierz


Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzyl: 
Marcin Dawidowicz
Opublikowal:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  11.01.2010 Data publikacji:  13.01.2010 Data aktualizacji:  18.01.2010Zawiadomienie o toczącym się postępowaniu w sprawie wpisania do rejestru zabytków: " układu urbanistycznego i zespołu budowlanego Miasta Ogród Komorów, położonego w gminie Michałowice, powiecie pruszkowskim"

[załącznik w formacie: pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:


Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Sylwia Teofiluk
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  28.12.2009 Data publikacji:  29.12.2009  Data aktualizacji:Decyzja o wpisie do rejestru zabytków Morskiego Oka:

[załącznik w formacie: pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Marcin Dawidowicz
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  08.12.2009 Data publikacji:  09.12.2009  Data aktualizacji:Decyzja o wpisie do rejestru zabytków Cmentarza w Palmirach:
[załącznik w formacie: pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Marcin Dawidowicz
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  06.11.2009 Data publikacji:  08.11.2009  Data aktualizacji:Decyzja o wpisie do rejestru zabytków willę drewnianą położoną w Piasecznie
przy ulicy Królowej Jadwigi 11, 06.11.2009r.:

[załącznik w formacie: pdf] pobierz

Informacje o dokumencie:

Jednostka: 
Wydział Dokumentacji Zabytków
i Rejestru Zabytków
Wytworzył: 
Marcin Dawidowicz
Opublikował:
Grzegorz Lepianka
Data wytworzenia:  20.11.2009 Data publikacji:  23.11.2009  Data aktualizacji:
 
Powrót
Metryka dokumentu
Tytuł dokumentu Obwieszczenia - Archiwum
Podmiot udostępniający informację -
Informację opublikował Helpdesk
Informację wytworzył -
Data na dokumencie -
Data publikacji 04-04-2017 13:59
Rejestr zmian dokumentu